ตอนที่ 13 Agreement between Subject and Verb 2

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ไวยกรณ์น่ารู้ ประจำปีการศึกษา 2552 – 1