ตอนที่ 13 หน่วยควบคุมและเส้นทางข้อมูล

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร­์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2