ตอนที่ 07 ดอกพิทูเนียจากมันแกว

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปะการแกะสลักผลไม้ และสบู่ 6 ประจำปีการศึกษา 2552 – 2