ตอนที่ 13 ดอกบัวจากสายสบู่

 

อ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1