ตอนที่ 06 การปรับตั้งเส้นด้ายจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา จักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี ประจำปีการศึกษา 2554 – 1