ตอนที่ 10 ดอกบัวสายจากฟักเขียว

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปะการแกะสลักผลไม้ และสบู่ 3 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1