ตอนที่ 12 การพัฒนามาตรฐานขนมถ้วยฟูและการใช้ประโยชน์จากเฉาก๊วย

ผศ.จุฑา พีรพัชระแลคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1