ตอนที่ 07 ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และคลีนิคเทคโนโลยี (7)

ผศ.จุฑา พีรพัชระแลคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ก้าวไกลกับสถานบันวิจัยและพัฒนา 5 ประจำปีการศึกษา 2557/1