• Home »
  • ปีการศึกษา 2552/1 »
  • ตอนที่ 11 การพัฒนาฮ่อยจ๊อเพื่อสุขภาพและพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากซังขนุน

ตอนที่ 11 การพัฒนาฮ่อยจ๊อเพื่อสุขภาพและพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากซังขนุน

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระแลคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 1