ตอนที่ 12 การพัฒนามาตรฐานขนมถ้วยฟูและการใช้ประโยชน์จากเฉาก๊วย

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระแลคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 1