ตอนที่ 13 การจัดดอกไม้กระเช้า

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การจัดดอกไม้ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1