ตอนที่ 13 การจัดช่อห่อของขวัญ

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การจัดดอกไม้เพื่อการค้า ประจำปีการศึกษา 2554 – 2