ตอนที่ 15 ดอกไม้ประดิษฐ์ 1

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การจัดดอกไม้เพื่อการค้า ประจำปีการศึกษา 2554 – 2