ตอนที่ 16 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การจัดดอกไม้เพื่อการค้า ประจำปีการศึกษา 2554 – 2