ตอนที่ 14 ปัญหาการติดตาย

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ระบบปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2