ตอนที่ 16 ความปลอดภัยของทรัพยากร

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ระบบปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2