ตอนที่ 12 หลักการประกอบอาหารจากไข่

 

อ.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2550-1