ตอนที่ 13 กระบวนการรีเซต

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1