ตอนที่ 16 อุปกรณ์หน่วยความจำ

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1