ตอนที่ 14 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กและเครื่องแกะคัดแยก

 

ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2