ตอนที่ 15 เครื่องเผาข้าวหลามและเครื่องแยกเมล็ด

 

ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2