ตอนที่ 05 การเปิดจินตนาการออกแบบ คาเรกเตอร์ จากภาพถ่าย

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2550 – 2