ตอนที่ 08 การฝึกระบายสี 2

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2550 – 2