ตอนที่ 04 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย

 

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ความรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2551-1