ตอนที่ 05 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์

 

อ.ระวิวรรณ ธรณี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ภาษาสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ประจำปีการศึกษา 2551 – 1