ตอนที่ 02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ข้าวหอมมะลิและขนมไทย

 

ผศ.จุฑา พีระพัชระและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1