ตอนที่ 10 งานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี : ศูนย์คลีนิคเทคโนโลยี 1

 

ผศ.จุฑา พีระพัชระและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1