• Home »
  • ปีการศึกษา 2551/1 »
  • ตอนที่ 16 การออกแบบบรรจุภันฑ์นักเก็ตไก่เสริมแครอทและตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด

ตอนที่ 16 การออกแบบบรรจุภันฑ์นักเก็ตไก่เสริมแครอทและตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด

 

ผศ.จุฑา พีระพัชระและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1