ตอนที่ 05 วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก (1)

 

อ.เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วาดการ์ตูนภาพประกอบ ประจำปีการศึกษา 2551 – 1