ตอนที่ 02 ประเภทของการพูด 4 ประเภท

 

ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปะการพูด ประจำปีการศึกษา 2551 – 1