ตอนที่ 03 การเลือกเรื่องและการจัดเรื่องพูด

 

ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปะการพูด ประจำปีการศึกษา 2551 – 1