ตอนที่ 13 ข้าวผัดหนำเลี้ยบ ซุปเยี้อไผ่

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1