สร้างสรรค์งานผ้า 2

อ.อัชชา ศิริพันธ์และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตอนที่ 16 เสื้อกันเปื้อนเด็ก

  อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สร้างสรรค์งานผ้า2 ประจำปีการศึกษา 2553 – 2