การออกแบบเครื่องประดับ

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตอนที่ 8 เครื่องประดับจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ 3

  อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การออกแบบเครื่องประดับ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2

ตอนที่ 7 เครื่องประดับจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ 2

  อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การออกแบบเครื่องประดับ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2

ตอนที่ 6 เครื่องประดับจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ 1

  อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การออกแบบเครื่องประดับ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2

ตอนที่ 5 เครื่องประดับจากเชื่อก 1

  อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การออกแบบเครื่องประดับ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2

ตอนที่ 4 เครื่องประดับจากผ้า (ที่ติดเสื้อ)

  อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การออกแบบเครื่องประดับ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2