เรียนดนตรีไทย

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม

ตอนที่ 17 การฝึกขิมเบื้องต้น การรวมเทคนิค4

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เรียนดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 – 2

ตอนที่ 16 การฝึกขิมเบื้องต้น การรวมเทคนิค4

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เรียนดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 – 2

ตอนที่ 15 การฝึกขิมเบื้องต้น การรวมเทคนิค3

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เรียนดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 – 2

ตอนที่ 14 การฝึกขิมเบื้องต้น การรวมเทคนิค2

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เรียนดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 – 2

ตอนที่ 13 การฝึกขิมเบื้องต้น การรวมเทคนิค1

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เรียนดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 – 2