การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล

ตอนที่ 8 การรับข้อมูลผ่านทางจอ และโครงสร้างการควบคุม if-else และ switch…case

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562 – 1

ตอนที่ 7 การประยุกต์ใช้ตัวแปรประเภทตัวเลข และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562 – 1

ตอนที่ 6 การใช้งานตัวแปรประเภทตัวเลข รวมถึงตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562 – 1

ตอนที่ 5 การแสดงผลการทำงานออกทางหน้าจอ

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562 – 1

ตอนที่ 4 ตรรกะการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้แผนผัง (Flowchat)

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562 – 1