วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน by ครูชมบี

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ

ตอนที่ 17 การบริการอาหารแบบตะวันตก

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน by ครูชมบี ประจำปีการศึกษา 2562 – 2

ตอนที่ 16 การทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน by ครูชมบี ประจำปีการศึกษา 2562 – 2

ตอนที่ 15 การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการประกอบอาหาร (ระดับอุตสาหกรรม)

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน by ครูชมบี ประจำปีการศึกษา 2562 – 2

ตอนที่ 14 การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการประกอบอาหาร (ระดับครัวเรือน)

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน by ครูชมบี ประจำปีการศึกษา 2562 – 2

ตอนที่ 13 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน by ครูชมบี ประจำปีการศึกษา 2562 – 2