ตอนที่ 5 การสร้างแบบตัดเสื้อปกฮาวายแบบตัวหลวม

https://youtu.be/x3X-C9SGXQg?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1