ตอนที่ 06 การสร้างแบบตัดเสื้อโรงงาน

https://youtu.be/Wr0aYxkAJqE?list=PLYFurADKkk-_GeLeR8myTnbtojcmcmWq4

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1