ตอนที่ 09 การสร้างแบบตัดเสื้อโปโลปกเชิ้ต ไหล่สโลป

https://youtu.be/dVy9rkVCKBU

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1