ตอนที่ 11 การสร้างแบบตัดเสื้อซาฟารีแบบปกเทเลอร์

https://youtu.be/uJX7ah6v3kU

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1