ตอนที่ 12 การสร้างแบบตัดเสื้อซาฟารีแบบปกเชิ้ต

https://youtu.be/v9fPxDYtVy0

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1