ตอนที่ 15 การสร้างแบบตัดเสื้อนอกคอกเปิด กระดุมแถวเดียว

https://youtu.be/4HpLSqLNd7c

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1