ตอนที่ 16 การสร้างแบบตัดแขนเสื้อนอกและปกเสื้อนอก

https://youtu.be/M3GIE2P1T2I

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1