ตอนที่ 17 การคิดคำนวณผ้าและการเลือกใช้ผ้าตัดเสื้อชาย

https://youtu.be/ZY6rHjfBQ2M

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1