ตอนที่ 01 การเรียนภาษาอังกฤษ

https://www.youtube.com/watch?v=DGmcgO6uUG8

ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สนุกกับภาษา ประจำปีการศึกษา 2558-1