ตอนที่ 6 ประวัติความเป็นมา ส่วนประกอบของขิม วิธีบรรเลง (การตีคู่แปด) การอ่านโน้ตเพลงไทย1

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชา เรียนดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 – 2