ตอนที่ 7 ประวัติความเป็นมา ส่วนประกอบของขิม วิธีบรรเลง (การตีคู่แปด) การอ่านโน้ตเพลงไทย2

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชา เรียนดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2561 – 2