ตอนที่ 2 ครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

อาจารย์วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา พื้นฐานการประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562 – 1