ตอนที่ 4 ตรรกะการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้แผนผัง (Flowchat)

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562 – 1